Początki szkolnictwa na Ziemi Wodzisławskiej wiążą się ściśle z dziejami gmin wyznaniowych, gdzie najstarsze szkoły powstawały przy kościołach parafialnych, pod nazwa szkół parafialnych. Szkoły te powstawały już w XIII wieku. Obowiązek zorganizowania i utrzymywania tych szkół spoczywał na proboszczu, który też nauczał dzieci. Często proboszcza zastępował organista, dlatego funkcjonowały dwie nazwy szkoły podstawowej: szkoła parafialna" i "organistówka". Z czasem w szkołach pojawiają się nauczyciele określani mianem "rektorów. Nauka w tych czasach nie była obowiązkowa, a program nauczania był bardzo skromny i obejmował podstawowe elementy czytania, pisania i rachowania. Pierwsza wzmianka o szkole i rektorze Janie Chorusie w Marklowicach pojawiła się w protokole powizytacyjnym z 1687/88 roku. Wizytację przeprowadził archidiakon przy kolegiacie św. Krzyża w Opolu Marcin Bogumił Stephetius. Mimo dość skąpych wiadomości wiadomym jest, że językiem wykładowym był język polski, młodzież mówiła po polsku, nauczyciele byli narodowości polskiej. Budynki szkolne znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie kościołów, utrzymanie i wyposażenie szkoły spoczywało na barkach mieszkańców. Jak wyglądała pierwsza szkoła w Marklowicach nie wiadomo, nie wiadomo również gdzie się mieściła. W 1844r wybudowano w Marklowicach nową, murowaną, piętrową szkołę. Budynek istnieje do dnia dzisiejszego. Obecnie mieści się w nim przedszkole." W XIX wieku do "organistówki" uczęszczało około 200 dzieci zarówno z Marklowic Dolnych jak i Górnych.

Pierwszymi znanymi nauczycielami byli:

Tomułka w latach 1810 - 1816

Dominik Pigulla w latach 1816 - 1837

Augustyn Potyka w latach 1837 - 1839

Józef Lokaj w latach 1839 - 1843

Jakub Parczyk do połowy lat 80-tych XIX w.>

Józef Tobias w latach 1888 - 1919

W tym okresie Józef Tobias był kierownikiem szkoły a nauczycielami byli: Luczny, Raschdorf, Kuchnel, Lorek, Erber, Peter Janik i Peter Kozubek. "Organistówka" nie pozwalała na naukę wszystkim dzieciom, zatem w latach 1904-1905 wybudowano nową szkołę bardzo podobną do istniejącej już szkoły na Chałupkach. Ostatnim niemieckim kierownikiem i nauczycielem w Marklowicach Dolnych był Pohl. Funkcję tę pełnił do 1922 roku. Od tego roku rozpoczął się nowy rozdział, polskiego szkolnictwa na terenie Marklowic.

Historia szkoły od 1922 do dnia dzisiejszego

Pierwszym polskim kierownikiem po włączeniu Śląska do Polski został w 1922 roku Paweł Michalski. Funkcję kierownika szkoły łączył z pracą w Urzędzie Stanu Cywilnego. Był również organistą. W trakcie swej kadencji na stanowisku kierownika szkoły Paweł Michalski dokonał rozbudowy budynku. Prace prowadzone były w latach 1928-1930. Po rozbudowie szkoła została przekształcona w 6-klasową szkołę powszechną.

Tragiczny wrzesień 1939 roku kończy pierwszy okres pracy Pawła Michalskiego. Od września 1939 roku do kwietnia 1945 roku kierownikiem szkoły był Niemiec Goering. Nauka prowadzona była w języku niemieckim i dopiero po zakończeniu działań wojennych na tym terenie dzieci mogły uczyć się języka polskiego. Nominację na stanowisko kierownika ponownie otrzymał 17 kwietnia 1945 roku Paweł Michalski. Pierwsze polskie świadectwa ukończenia nauki otrzymują dzieci z Marklowic z datą 15 lipca 1945 roku. Wówczas szkoła nosiła nazwę Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia.

W 1948 roku kierownikiem szkoły został Jan Kareta, następnie obowiązki te pełniła Irena Kłosok. Od 1 września 1960 roku kierownikiem szkoły był mgr Bernard Zgorzyński. On to rozpoczął przebudowę szkoły. Prace polegały na rozbudowie drugiego piętra, jednak prac nie zakończył. Zmarł w 1969 roku.

>Rozbudowę kontynuował mgr Stanisław Ośliźlok, który pełnił funkcję kierownika szkoły od 1 września 1969 roku do 31 sierpnia 1970 roku, a prace dokończył mgr Stanisław Magiera. Stanisław Magiera był kierownikiem szkoły od 1 września 1970 roku do 31 sierpnia 1975roku.

Od roku 1972 szkoła nosiła nazwę Zbiorczej Szkoły Gminnej, do niej należały dwie szkoły filialne tj. szkoła na Chałupkach i szkoła w Marklowicach Górnych. W tym czasie zmianie ulega nazwa kierownik szkoły na dyrektor szkoły.

Po reformie administracyjnej w 1975r Marklowice zostają wcielone do Wodzisławia, Śl. a szkoła zmienia nazwę na Szkoła Podstawowa nr 27 w Wodzisławiu Śl. Nadal szkoły w Marklowicach Górnych i na Chałupkach są filiami tej szkoły.

W 1975 roku 1 września dyrektorem szkoły zostaje mgr Jerzy Kłosok. W 1977r szkoła na Chałupkach jest filią Szkoły Podstawowej nr 20 w Wodzisławiu Śl. a od 1988r samodzielną szkołą jest szkoła w Marklowicach Górnych. Kadra nauczycielska zmieniała się, zmieniały się sekretarki i pracownicy obsługi.

W 1988r dyrektorem szkoły zostaje mgr Teresa Chrószcz i pełni tę funkcję przez 4 lata. Kolejnym dyrektorem byli mgr Jolanta Tomaszewska, mgr Bożena Zawiasa, a od roku 2004 dyrektorem jest mgr inż. Bogdan Szczotok.

W 1995r. Marklowice zostają samodzielną gminą, a szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr1 im. Pawła Findera w Marklowicach. Komitet Społeczny rozpoczął starania o przywrócenie szkole poprzedniego imienia. Uwieńczeniem tych starań jest uchwała Rady Gminy Marklowice z września 1999r zmieniająca patrona szkoły, na Adama Mickiewicza.

Akt nadania nowego imienia szkole wręczono 8 lutego 2000r. Ten dzień pozostanie świętem szkoły - Dniem Patrona.